Świadectwa charakterystyki energetycznej

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem dokumentacji świadectw charakterystyki energetycznej w budownictwie wielorodzinnym. Posiadamy duże doświadczenie w świadczeniu tego typu usług z uwagi na sektor obsługiwanych przez nas klientów, tj. spółdzielnie mieszkaniowe, gospodarki komunalne, wspólnoty mieszkaniowe itp. 

świadectwo charakterystyki energetycznejCo to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? 

Termin oraz zawód certyfikator energetyczny wprowadzone zostały w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 roku jako wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 roku dotyczącej jakości energetycznej budynków. Celem Dyrektywy jest wypromowanie poprawy efektywności energetycznej budynku we Wspólnocie Europejskiej, biorąc pod uwagę zewnętrzne i wewnętrzne warunki budynku i opłacalność przedsięwzięć. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

 Jakie informacje zawiera?

Określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/m²/rok. Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. gaz, prąd lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.

 Jakie budynki muszą posiadać świadectwo?

  • Każdy budynek lub mieszkanie oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.
  • Budynki użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2    (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety). 
  • Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja).
  • Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową.

 Budynki zwolnione z posiadania świadectwa.

  • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Budynki kultu religijnego.
  • Budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej.
  • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok.
  • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2