Ciepłomierze

Licznik ciepła /ciepłomierz/ jest to całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Ciepłomierz pozwala określić zużycie ciepła przez odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe ustalenie opłaty innej niż ryczałtowa. Jednostką miary stosowaną w ciepłomierzach jest GJ /gigadżul/ lub kWh /kilowatogodzina/.  

 

Na licznik ciepła jako złożony system pomiarowy składają się moduły:

  • licznik pomiaru objętości przepływającego czynnika grzewczego
  • czujniki pomiaru temperatury zasilania i powrotu czynnika grzewczego
  • cyfrowy układ przeliczający mierzone wartości na ilość przepływającego ciepła, mierzone dane eksponowane na wyświetlaczu

 

Liczniki kompaktowe /mieszkaniowe/ możemy podzielić na:

  • mechaniczne –  pomiar objętości przepływającego czynnika grzejnego /ciepłej wody/ odbywa się za pomocą obrotów wirnika
  • ultradźwiękowe – pomiar objętości przepływającego czynnika grzejnego /ciepłej wody/ odbywa się za pomocą fal ultradźwiękowych